9th JFKO Videos – Women

9th JFKO All Japan Open – results and videos from the finals. Official site JFKO visit for more info, pictures and JFKO news!

Women Lightweight
1. Yuno Shimizu / Sakura-Juku
2. Miina Mori / Seishinkai
3. Sawa Yakanama / Shinkyokushin
4. Nano Sawai / Shinkyokushin

Women Light Middleweight
1. Masa Tomino / Byakuren Kaikan
2. Ishino Makato / Sakura-Juku
3. Tomomi Shinohara / Shinkyokushin
4. Karin Kojima / Shinkyokushin

Women Middleweight
1. Ren Mizutani / Kubota Dojo
2. Han Suzuna / Shinkyokushin
3. Honokoa Inue /Shinkyokushin
4. Mareka Hosoya / Shinkyokushin

Women Light heavyweight
1. Chihiro Kubota / Kubota Dojo
2. Yuna Mokudai / Shinkyokushin
3. Ramu Amikawa / Shinkyokushin
4. Tomomi Shinohara / Shinkyokushin

Women heavyweight
1. Mihiro Suzuki / Shinkyokushin
2. Momo Fujihara / Shinkyokushin
3. Airi Kan / Shinkyokushin
4. Yui Kobayashi / Sakura Juku