The 28th All Kyushu Open Karate Tournament

wko_28The 28th All Kyushu Open Karate Tournament. See videos from the tournament..

Picture from WKO facebook

.Videos from WKO Youtube

.

Tsuyoshi Midori vs. Chiharu Eguchi

Yoshinori Nagano vs. Yutaro Kawase

Tatsuya Tateishi vs. Shin Kameyama

Masahiro Kusu vs. Seiru Wada

Semifinal I Seiru Wada vs. Tsuyoshi Midori

Semifinal II Yoshinori Nagano vs. Shin Kameyama

Third-place play off
Seiru Wada vs. Shin Kameyama

The 28th All Kyushu Open Karate Tournament Final
Tsuyoshi Midori vs. Yoshinori Nagano