European Championship Shinkyokushin Open Weight – videos

See fights from European Championship Shinkyokushin Open Weight and U-22..!