Belgian Mountain Camp 2013 pictures

Belgian Mountain Camp 2013 pictures. With instructors: Shihan Koen Spitaels 5e dan, Marc Goyvaerts, 4e dan, Muzi Bacak, 3e dan, Marius Ilias, 3e dan Willy De Peuter, 3e dan, Dirk Keulemans, 3e danBert Jansens, 3e dan

Click photo for more.. from Ashi Dojo